Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego:  sklep.magnolia-fryz.com
Sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
Ważny od dnia 14 września 2018 r.

 

SPIS TREŚCI:
1. Postanowienia ogólne.
2. Definicje.
3. Warunki sprzedaży i korzystania ze sklepu.
4. Sposoby i terminy płatności.
5. Dostawa produktów.
6. Reklamacje.
7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych
procedur.
8. Prawo odstąpienia od umowy.
9. Postanowienia końcowe.

 

§ 1
1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu: sklep.magnolia-fryz.com, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 

2. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.magnolia-fryz.com należy do:

 

MAGNOLIA R.BLOCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 713-312-1574
REGON 523447390
tel. +48 511 330 722
e-mail: hurtownia@magnolia-fryz.com

 

§ 2
1. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2 . DOSTAWCA – podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów.
3. HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie, koniecznych do autoryzacji dostępu do Konta Klienta.
4. KLIENT – osoba fizyczna, w tym konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć zamówienie.
5. KONTO KLIENTA – podstrona sklepu dla każdego klienta, uruchomiona na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez niego rejestracji, w ramach której klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego zamówień.
6. LOGIN – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta klienta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji, będący jednocześnie adresem email klienta.
7. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
8. TOWAR – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
10. SPRZEDAWCA – firma Artykuły Fryzjersko-Kosmetyczne „Magnolia” R.Bloch z siedzibą w 20-129 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 24 NIP 7122393955 REGON 431159126 tel 81 44 44 923 e-mail: hurtownia@magnolia-fryz.com
11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

 

§ 3
1. Korzystanie ze sklepu oznacza czynności klienta, prowadzące do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej sklepu, w celu zawarcia umowy sprzedaży.
2. W celu złożenia zamówienia w sklepie, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet.
4. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, codziennie przez 7 dni w tygodniu.
Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są nowe i oryginalne.
Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragony lub faktury bez VAT.
5. Zamówienie można złożyć na 3 sposoby:
– dodając towary do koszyka – na stronie: sklep.magnolia-fryz.com
– mailowo na adres : hurtownia@magnolia-fryz.com
– telefonicznie pod nr 81 44 44 923

6. Klient kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia DODAJ DO KOSZYKA pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej sklepu. W KOSZYKU (po dodaniu towaru do KOSZYKA) podawana jest informacja o łącznej cenie, z uwzględnieniem kosztów dostawy w wybranej opcji. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo w KOSZYKU przed złożeniem zamówienia podawana jest cena łączna wybranych towarów oraz koszt wybranego sposobu dostawy i łączna należność (kwota do zapłaty).
7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia i weryfikacji dostępności towaru, sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty.
8. Ceny na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich; nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy.
9. Ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej sklepu w momencie składania zamówienia przez klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w KOSZYKU, po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.

 

§ 4
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy – realizacja zamówienia po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy;
– gotówką za pobraniem – płatność dla dostawcy przy dokonywaniu dostawy – realizacja zamówienia po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia w Sklepie;
– gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 24

 

§ 5
1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie (zgodnie z § 4). Wysyłka nastąpi najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru. Kupujący może wycofać złożone zamówienie e-mailem lub telefonicznie. Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
2. Sprzedawca dopuszcza także możliwość odbioru towaru w siedzibie sprzedawcy przez firmę kurierską przysłaną przez klienta. W takiej sytuacji wydanie towaru firmie kurierskiej może nastąpić po uprzednim dokonaniu zapłaty za zamówiony towar.
3. Zakupiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD tylko na terenie Polski. Kupujący pokrywa koszty transportu.
4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, klient powinien sprawdzić stan przesyłki i w przypadku stwierdzenia:
– uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
– niekompletności przesyłki,
– niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,
powinien odmówić przyjęcia przesyłki. W takim przypadku klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 

§ 6
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i odpowiada za wady towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży.
3. Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy: Artykuły Fryzjersko-Kosmetyczne „Magnolia” R.Bloch, 20-129 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 24. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub
2) żądać usunięcia wady lub
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
5. Uprawnienia określone w § 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze.
6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
8. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§ 7  DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 3. Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
  Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

OKRES PRZETWARZANIA

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

§ 8
1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór jest poniżej.

Formularz odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o skopiowanie i wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres:,
MAGNOLIA R.BLOCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 20-129 Lublin ul. Kalinowszczyzna 24 lub na adres e-mail: hurtownia@magnolia-fryz.com

Ja ….…………………………………………………….. /imię i nazwisko konsumenta/ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zamówienia ………………………….……………. data odbioru …………………………………….……
Adres konsumenta…….………………………………………………………………………………………..……
Podpis konsumenta……….……………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data …………………………………………..

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Do zwrotu powinien być dołączony dowód zakupu.
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej oraz za 30 dniowym wypowiedzeniem.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń.